Obsah

Přihlášení k obědům

Informace 26.11.2020

https://jidelna.zshradec.cz

 

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ  ŽÁKŮ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

 

PŘIHLÁŠENÍ  KE  STRAVOVÁNÍ.

Žák základní školy je přijat ke stravování na základě PŘIHLÁŠKY, kterou žáci dostávají po nahlášení-se v první den školy u třídních učitelů nebo prostřednictvím online přihlášky, která je k dispozici na internetových stránkách www.mshradec.eu. Vyplněnou přihlášku vrací zpět do školní jídelny. Následně dojde k úhradě zálohové platby na stravování, čímž vznikne kredit žáka a může si objednat prostřednictvím stravovacího systému obědy. Strávníci využívají stravovací systém k přihlašování i odhlašování obědů, ve výjimečných případech lze stravu odhlásit telefonicky na čísle 553784241 den předem maximálně do 12.00 hod. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do jídlonosiče. Pokud žák odebírá stravu v době nemoci nebo není v době nepřítomnosti ve škole odhlášen, hradí plnou cenu jídla včetně mzdové a provozní režie! Nárok na dotovanou školní stravu má pouze v době pobytu ve škole. Při ukončení stravování – kdy se žák již nechce stravovat, přechází na jinou školu, stěhuje se – je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která stravování vyúčtuje a žáka odhlásí ze stravy.

Obědy již nebudou přihlašovány automaticky pouze na základě přihlášky,

ale objednávání stravy je plně v kompetenci strávníků.

 

PLACENÍ  STRAVNÉHO

Termín pro uhrazení zálohové platby je do 15. dne měsíce na měsíc následující (např. do 15. srpna na září) ve výši 600,- Kč

na účet 35-1850395349/0800. Pro spárování plateb je důležitý variabilní symbol, pod kterým je žák evidován ve stravovacím systému. Jeho ověření je možné u vedoucí školní jídelny, není to číslo čipu. Vyúčtování proběhne 2x ročně (během února a července), kdy budou přeplatky stravného vráceny bezhotovostním bankovním převodem. Nebude-li zaplacena záloha na stravné, žák nebude mít ve stravovacím systému kredit a nemůže si přihlásit a odebrat oběd.

Cena oběda se může měnit podle cen potravin.

 

Podle věku je strávník zařazen na celý školní rok (1.9.-31.8.) do jednotlivých skupin:

  1. skupina                               7-10 let                               cena 1 oběda                    26,-  Kč
  2. skupina                               11-14 let                            cena 1 oběda                    27,-  Kč
  3. skupina                               15 a více let                      cena 1 oběda                    28,-  Kč

 

Procházková Jana, DiS.

vedoucí školní jídelny