Obsah

Podpora škole

Projekt

Projekt "Podpora škole"
Doba trvání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

 

Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 realizuje škola v rámci tzv. šablon MŠMT z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělání projekt s  registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003877
a názvem Podpora škole.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je:

1. Personální podpora vzdělávání (školní psycholog)

  • působnost školního psychologa v rámci projektu od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017, funkci školní psycholožky vykonávala Mgr. et Mgr. Petra Majewská.
  • působnost speciálního pedagoga v rámci projektu od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018, funkci speciální pedagožky bude vykonávat Mgr. Lenka Hlačíková.

2. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské
    a matematické gramotnosti a mentoringu.

  • do 31. 8. 2017 získalo 20 pedagogů školy osvědčení o absolvování kurzu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 vyučovacích hodin s názvem „Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v ZŠ.
  • Zbývající 2 oblasti vzdělávání jsou naplánovány na školní rok 2017-2018 a 2018-2019.

3. Možné finanční krytí učebnic a pomůcek vztahujících se ke čtenářské a matematické gramotnosti či vzdělávání žáků s SVP.