Obsah

Základní informace

Základní škola Hradec nad Moravicí se nachází v centru města na pravém břehu řeky Moravice u hlavní silnice. Je to škola úplná s devíti postupnými ročníky a spádová pro okolní neúplné školy. Součástí školy je školní družina a výdejna stravy – jídelna.

Kapacita školy je 500 žáků, v současnosti ji navštěvuje kolem 320 žáků. Kapacita školní družiny je 84 žáků, kapacita školní jídelny je 300 jídel.

Základní informace

Název školy:

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Adresa:     Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí
Internetové stránky: www.zshradec.cz
Datová schránka : i9rmmpr
Ředitel/ka školy:   

Mgr. Jiří Kupčík
tel: 723617851

e-mail: reditel@zshradec.cz

Zástupce ředitele: 

Mgr. Peter Soos

tel: 602352265

e-mail: infozsh@zshradec.cz

Sekretariát: 

Nikola Seidlerová
(tel: 553 784 190, možnost přepojení
nebo zanechání vzkazu pro třídního učitele/učitelku, ŠD)
e-mail: kancelar@zshradec.cz

Výchovná poradkyně:  
Vedoucí  vychovatelka: Petra Tomanová, DiS.
605 129 731
Vedoucí školní jídelny:

Ing. Jana Křížová
(tel: 553 784 241, 733 310 110 
                           - 
přihlašování a odhlašování obědů)
e-mail: jidelna@mshradec.eu

Odpovědná osoba pověřence Ivo Mudrák
(tel.: +420 774 618 171, email:  ivo.mudrak@innone.cz )

E-mailové adresy pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy zde.

PRO ŽÁKY:
Nevíš si s něčím ve škole rady? Bojíš se něčeho nebo někoho? Ubližuje Ti někdo? Máš pocit, že něco nezvládáš? Máš problém s rodiči, s kamarády, láskou …? Ať už Tě trápí cokoliv a chceš se o to podělit, tak můžeš napsat.

PRO RODIČE:
Nevíte si rady s dítětem? Máte pocit, že se z nějakého důvodu Vašemu dítěti nechce do školy? Má Vaše dítě školní problémy? Ať už Vás trápí cokoliv, nebojte se napsat.

Komunikace je základem k vyřešení mnoha problémů, představuje prevenci vzniku mnoha nedorozumění.  Můžete s námi komunikovat kdykoliv.
Na emailové adrese help@zshradec.cz je Vám k dispozici metodik prevence.        

Nosnou myšlenkou našeho ŠVP je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – jak obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou školních i mimoškolních aktivit, diferencovaným přístupem k žákům, pozitivními vztahy a prožitky žáků, učitelů i rodičů, tak zapojením školy do veřejného života, profesní orientací žáků, schopností tvůrčí práce, odpovědného rozhodování, vztahem k přírodě a respektováním jejích zákonů, souladem s obecně uznávanými životními i mravními zásadami.

Vzhledem k socioekonomickým a demografickým podmínkám nepreferuje škola určitou vybranou oblast vzdělávání, nýbrž poskytuje základní vzdělávání jako komplexní celek.

Na dlouhé výchovně vzdělávací cestě je zásadní podmínkou pro náš plnohodnotný a spokojený život ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, který představuje strategické východisko  ŠVP.

 

Škola byla otevřena v roce 1923 a do dnešního dne prošla řadou rekonstrukcí.

V hlavní budově sídlí vedení školy, jsou zde odborné učebny (s interaktivními tabulemi a dataprojektory) a kabinety se sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, cvičná kuchyň), včetně učebny výpočetní techniky. Součástí hlavní budovy je stará školní tělocvična s nářaďovnou.

K původní hlavní budově byly v roce 1996 přistavěny učebny pro I. stupeň. V podkrovní vzniklo školní poradenské pracoviště vybavené počítači, interaktivní tabulí a učebními pomůckami pro reedukaci žáků, kterou zajišťují dyslektičtí asistenti a asistent pedagoga. V 1. patře je zřízena keramická dílna pro zájmovou činnost žáků vybavená pecí na vypalování. V přízemí přístavby funguje školní bufet.

Mezi budovami je upravena plocha pro relaxaci dětí o přestávkách.

budově bývalé mateřské školy jsou umístěny první třídy a 3 oddělení družiny vybavené několika počítači. V suterénu navštěvují žáci II. stupně dílny pro výuku Pracovních činností s šatnou a umývárnou.

Školní výdejna a jídelna je umístěna v prostoru bývalých školních dílen. Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z mateřské školy.

Sportovní hala se sociálním zařízením je samostatný objekt propojen k šatnové části hlavní budovy. Součástí haly je hlediště pro 160 diváků.

Školní hřiště s travnatým povrchem i obě tělocvičny jsou využívány žáky školy i veřejností.

Škola je bezbariérová, postiženým žákům je k dispozici výtah.

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, didaktickou prezentační technikou, audiovizuální technikou a částečně i výukovým softwarem.