Navigace

Obsah

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace je tzv. povinným subjektem. Má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti organizace, poskytne tato žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
 

1. Úplný oficiální název subjektu

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
 

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena Městem Hradec nad Moravicí se sídlem Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí jako příspěvková organizace. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

3. Popis organizační struktury

Právnická osoba vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny - výdejny.

V čele organizace stojí ředitel, který je zároveň statutárním orgánem.

Ve škole působí šestičlenná školská rada (orgán zřizovatele) v zastoupení 2 členové pedagogického sboru, 2 členové z řad zákonných zástupců a 2 členové za zřizovatele.
 

4. Kontakty

poštovní adresa:        Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí

telefon:               ZŠ kancelář:      553 784 190

                                  ŠD:                     605 899 132

                                  ŠJ:                       553 784 241, 733 310 110 

e. mail:       reditelstvi@zshradec.cz, info@zshradec.cz, kancelar@zshradec.cz

datová schránka ID:  i9rmmpr
 

5. Banka

Česká spořitelna, č.ú. 1850425309/0800 (hlavní účet)

Česká spořitelna, č.ú. 35-1850425309/0800 (podúčet - platby žáků)

6. Identifikační číslo organizace 

 IČ 70984344

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

nepřiděleno

8. Rozpočet organizace

Přidělován každoročně Městem Hradec nad Moravicí a prostřednictvím Moravskoslezského kraje.

9. Způsob získávání příslušných informací

a) Poskytování informací

K poskytování informací o škole je pověřen ředitel školy.

Přijímáním podnětů, žádostí a stížností je pověřen ředitel školy či zástupkyně ředitele školy pro základní vzdělávání.
 

b) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnost lze podat písemně nebo ústně.

O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení k jejímu vyřízení. O vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
 

c) Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení je možné odvolání.
To se podává Moravskoslezskému kraji prostřednictvím ředitele školy ve stanovené lhůtě. (Vše je uvedeno na rozhodnutí).

 

d) Postup při vyřizování žádostí

o poskytnutí informací se řídí § 15 - 17 zákona č. 106/1999 Sb.

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici.

Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, musí podat písemnou žádost.
Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole.

Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.
Pokud není zřejmé, jaká informace je požadována, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.

Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 

e) Přehled nejdůležitějších právních předpisů,

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje:

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových  a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhlášky

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky organizaci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

f) Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí škola na své náklady.

Poskytování informací na základě písemné žádosti je prováděno za úhradu. Její výše odpovídá částkám v místě obvyklým. Při využití služeb České pošty s. p. se úhrada řídí jejím sazebníkem.

Ředitelka školy stanovuje od 3. 9. 2012 výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

info cenik

 

Zpracování, vyhledání informace

  • do 30 minut 30,- Kč
  • nad 30 min a za každou započatou hodinu 70,- Kč
  • Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací a to v hotovosti.
  • Zájemce o informace provede platbu u zástupce ředitele školy proti vystavenému příjmovému dokladu.
     

g) Výroční zpráva

Zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., je zveřejňována jako příloha výroční zprávy o činnosti školy.