Navigace

Obsah

Základní škola Hradec nad Moravicí se nachází v centru města na pravém břehu řeky Moravice u hlavní silnice. Je to škola úplná s devíti postupnými ročníky a spádová pro okolní neúplné školy. Součástí školy je školní družina a výdejna stravy – jídelna.

Kapacita školy je 500 žáků, v současnosti ji navštěvuje kolem 330 žáků. Kapacita školní družiny je 84 žáků. kapacita školní jídelny je 300 jídel.

Základní informace

Název školy:

Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Adresa:     Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí
Internetové stránky: www.zshradec.cz
Datová schránka : i9rmmpr
Ředitelka školy:   

Mgr. Radka Očadlíková
(tel: 553 784 190, email: reditelstvi@zshradec.cz )

Zástupkyně ředitelky: 

Mgr. Hana Doležalová
(tel: 553 784 190, e-mail: info@zshradec.cz )

Sekretariát: 

Rita Grusmanová
(tel: 553 784 190, možnost přepojení nebo  zanechání vzkazu pro třídního učitele/učitelku, ŠD)
e-mail: kancelar@zshradec.cz

Výchovná poradkyně: PhDr. Drahomíra Mravcová
733 270 829
Vedoucí  vychovatelka: Petra Tomanová, DiS.
728 466 709
Vedoucí školní jídelny:

Alena Hložková
(tel: 553 784 241, 733 310 110 
                           - 
přihlašování a odhlašování obědů)
e-mail: jidelna@mshradec.eu

E-mailové adresy pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy zde.

PRO ŽÁKY:
Nevíš si s něčím ve škole rady? Bojíš se něčeho nebo někoho? Ubližuje Ti někdo? Máš pocit, že něco nezvládáš? Máš problém s rodiči, s kamarády, láskou …? Ať už Tě trápí cokoliv a chceš se o to podělit, tak můžeš napsat.

PRO RODIČE:
Nevíte si rady s dítětem? Máte pocit, že se z nějakého důvodu Vašemu dítěti nechce do školy? Má Vaše dítě školní problémy? Ať už Vás trápí cokoliv, nebojte se napsat.

Komunikace je základem k vyřešení mnoha problémů, představuje prevenci vzniku mnoha nedorozumění.  Můžete s námi komunikovat kdykoliv.
Na emailové adrese help@zshradec.cz je Vám k dispozici metodik prevence.  

Pedagogický sbor ZŠ Hradec nad Moravicí tvoří okolo 30 učitelů. Ve škole pracuje:     

Výchovná poradkyně PhDr. Drahomíra Mravcová
Metodik rizikových projevů chování Mgr. Markéta Mazurová
Koordinátor 1. stupně Mgr. Jan Vícha
Koordinátorka EVVO Mgr. Lucie Škrobánková
Koordinátorka ŠVP Mgr. Radka Očadlíková
Koordinátorka ICT Mgr. Monika Halšková
Zdravotnice Mgr. Lucie Škrobánková
   

      

Nosnou myšlenkou našeho ŠVP je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – jak obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou školních i mimoškolních aktivit, diferencovaným přístupem k žákům, pozitivními vztahy a prožitky žáků, učitelů i rodičů, tak zapojením školy do veřejného života, profesní orientací žáků, schopností tvůrčí práce, odpovědného rozhodování, vztahem k přírodě a respektováním jejích zákonů, souladem s obecně uznávanými životními i mravními zásadami.

Vzhledem k socioekonomickým a demografickým podmínkám nepreferuje škola určitou vybranou oblast vzdělávání, nýbrž poskytuje základní vzdělávání jako komplexní celek.

Na dlouhé výchovně vzdělávací cestě je zásadní podmínkou pro náš plnohodnotný a spokojený život ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, který představuje strategické východisko  ŠVP.

 

Škola byla otevřena v roce 1923 a do dnešního dne prošla řadou rekonstrukcí.

V hlavní budově sídlí vedení školy, jsou zde odborné učebny (s interaktivními tabulemi a dataprojektory) a kabinety se sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, cvičná kuchyň), včetně učebny výpočetní techniky. Součástí hlavní budovy je stará školní tělocvična s nářaďovnou.

K původní hlavní budově byly v roce 1996 přistavěny učebny pro I. stupeň. V podkrovní vzniklo školní poradenské pracoviště vybavené počítači, interaktivní tabulí a učebními pomůckami pro reedukaci žáků, kterou zajišťují dyslektičtí asistenti a asistent pedagoga. V 1. patře je zřízena keramická dílna pro zájmovou činnost žáků vybavená pecí na vypalování. V přízemí přístavby funguje školní bufet.

Mezi budovami je upravena plocha pro relaxaci dětí o přestávkách.

budově bývalé mateřské školy jsou umístěny první třídy a 3 oddělení družiny vybavené několika počítači. V suterénu navštěvují žáci II. stupně dílny pro výuku Pracovních činností s šatnou a umývárnou.

Školní výdejna a jídelna je umístěna v prostoru bývalých školních dílen. Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z mateřské školy.

Sportovní hala se sociálním zařízením je samostatný objekt propojen k šatnové části hlavní budovy. Součástí haly je hlediště pro 160 diváků.

Školní hřiště s travnatým povrchem i obě tělocvičny jsou využívány žáky školy i veřejností.

Škola je bezbariérová, postiženým žákům je k dispozici výtah.

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, didaktickou prezentační technikou, audiovizuální technikou a částečně i výukovým softwarem.