Menu
Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
Základní školaHradec nad Moravicíokres Opava, příspěvková organizace

RAMPS VIP III

 

1

Projekt "RAMPS VIP III"
Trvání projektu od  1. 1. 2012 do 31. 5. 2014

O projektu

Projekt ESF  RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP-VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do systému práce ve škole. Projekty se zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence).

Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.).

Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol, pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení. 

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

Školní psycholog 

  • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

  • poskytuje poradenské konzultace třídním učitelům 

  • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá

  • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci

  • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte

  • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole

  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

  • informuje rodiče na třídních schůzkách či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumů

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka. Rodičům je předložen tzv. informovaný souhlas s činností školního psychologa. Rodiče sami rozhodnou, zda-li se žák těchto činností zúčastní. Souhlas lze kdykoli zrušit i obnovit.

Informace k informovanému souhlasu
Informovaný souhlas slouží pro informaci rodičů o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog. Ten se v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) může zapojit do řešení vzniklé situace. Rodiče svým podpisem akceptují tuto možnost a rodiče souhlasí, že může být jejich dítě přítomno ve třídě v případě třídních problémů, nebo stane-li se dítěti během vyučování nějaký problém, který nebude chtít řešit s učiteli – v takovém případě může přijít za školním psychologem.

Když dítě této možnosti využije a přijde na konzultaci, kde se dohodneme, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Ten dítě dostane pro rodiče domů a bude na něm uveden rozsah a obsah péče. Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální intervencí s žákem. K tomu je potřebný zmiňovaný individuální informovaný souhlas.

V případě, že se rodič rozhodne svému  dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, bude muset být dítě bohužel během řešení skupinových třídních problémů vyřazeno ze třídy do jiné místnosti a nebude se moci na aktivitách se školním psychologem podílet. V tomto případě je dítě  stavěno do role vyčleněného z kolektivu a dítě bude mít náhradní úkol zadaný učitelem. To se netýká preventivních činností – na těch se může podílet kterýkoliv občan, tedy i školní psycholog.

Pokud rodiče generální souhlas svému dítěti nepodepsali, bylo by vhodné, aby toto rozhodnutí ještě zvážili. Nikomu není tato služba vnucována, konečné rozhodnutí je samozřejmě na rodičích. 

Projekty

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Foto č. 11

Aktuální počasí

dnes, středa 12. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
čtvrtek 13. 6. slabý déšť 18/8 °C
pátek 14. 6. zataženo 20/9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/11 °C